Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍKY

společnosti THARKUN, s.r.o., platné pro nákup zboží v internetovém obchodě Original Marines

 1. Úvodní ustanovení

1.1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti THARKUN, s.r.o., IČ: 04365372, se sídlem Chodská 7, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 246488 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na internetové adrese www.om4u.cz(dále jen „internetový obchod“).

1.2.         Tyto VOP se vztahují pouze na případy, kdy je kupující spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, tedy kdy kupující kupní smlouvu neuzavírá rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.         Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odchylná od těchto VOP, v takovém případě mají odchylná ustanovení obsažená v kupní smlouvě přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.4.         Prodávající není při prodeji zboží vázán žádnými kodexy chování, které by pro něj byly závazné ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 1. Uživatelský účet

2.1.         Za účelem usnadnění uzavírání kupních smluv umožňuje prodávající kupujícím registraci v internetovém obchodě a zřízení uživatelského účtu. Registrovaný kupující získá na základě registrace přístup do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může v internetovém obchodě provádět jednotlivé objednávky.

2.2.         Prodávající umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží v internetovém obchodě i bez registrace, a to prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu.

2.3.         Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží z internetového obchodu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží považuje prodávající za správné.

2.4.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn poskytnout své přihlašovací údaje třetím osobám a je povinen o nich zachovávat mlčenlivost.

2.5.         Prodávající je oprávněn zrušit kupujícímu jeho uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců, či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

 1. Provozní doba

3.1.         Provozní doba internetového obchodu je 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

3.2.         Kupující bere na vědomí, že internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající neodpovídá kupujícím za jakoukoliv újmu způsobenou nedostupností internetového obchodu.

 1. Uzavření kupní smlouvy

4.1.         Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Dostupnost tohoto zboží je vázána na aktuální skladové zásoby prodávajícího.

4.2.         Webové rozhraní obsahuje mimo jiné i informace o zboží, jeho cenách, nákladech na balení a dodání a nákladech na vrácení zboží, nemůže-li být zboží vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně (Kč), včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Akční ceny zboží platí pouze do vyčerpání skladových zásob nebo po určitou časovou dobu.

4.3.         Kupující objednává zboží v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží;
 • jednotkové ceně zboží a kupní ceně zboží za celou objednávku;
 • způsobu úhrady kupní ceny;
 • způsobu doručení objednávaného zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží;

Zboží si kupující objedná tak, že jej „vloží“ do elektronického nákupního košíku následně vyplní ve webovém rozhraní internetového veškeré požadované údaje, jako je adresa, způsob platby a dopravy. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat veškeré údaje, které do objednávky vložil a případně je změnit či opravit.  

4.4.         Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl tyto VOP a souhlasí s nimi.

4.5.         Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu vždy potvrdí doručení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího. Prodávající upozorňuje kupujícího, že toto potvrzení potvrzuje pouze to, že prodávající objednávku obdržel, tímto potvrzením však ještě nedochází k uzavření kupní smlouvy.

4.6.         Prodávající je vždy oprávněn bez ohledu na charakter požadovaného zboží a jeho množství požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

4.7.         Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.

4.8.         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

4.9.         Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.10.      Kupní smlouva a tyto VOP jsou v Českém jazyce. Kupující má možnost uzavřít smlouvu v Českém jazyce.

 1. Platební podmínky

5.1.         Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2.         Kupní cenu je možné uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů v závislosti na možnostech nabízených kupujícímu v internetovém obchodě a volbě kupujícího:

 • v hotovosti v otvírací době v provozovně prodávajícího, ve které si kupující zboží osobně vyzvedne;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném v objednávce kupujícího;
 • bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího, ve které si kupující zboží osobně vyzvedne;
 • bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném v objednávce kupujícího;
 • bezhotovostně platební kartou online při nákupu v internetovém obchodě.

5.3.         Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odst. 5.4. výše, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.4.         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.5.         Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.6.         Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1.         Způsoby přepravy volí kupující z nabídky v internetovém obchodě. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.         Zboží, které je skladem, je zpravidla odesíláno zákazníkovi či připraveno k osobnímu převzetí do 7 pracovních dnů po potvrzení (akceptaci) objednávky.

6.3.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zvolí-li si kupující osobní odběr zboží, je povinen vyzvednout si zboží v provozovně prodávajícího do 72 hodin od okamžiku, kdy je mu doručena zpráva prodávajícího o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru.

6.4.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.         Doklady ke zboží (zejména daňový doklad) odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím, nejsou-li tyto doklady předány kupujícímu spolu se zbožím či zaslány elektronicky.

6.6.         Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím od přepravce. Zboží, které si kupující přebirá na obchdě, nepodléha všeobecným podmínkam o internetovém obchode. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1.         Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží od přepravce, a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je kupujícímu dostupný na webovém rozhraní internetového obchodu.

7.2.         Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat či doručit prodávajícímu na adresu jakékoliv provozovny prodávajícího či elektronickou poštou na adresu originalmarines@originalmarines.cz.

7.3.         V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Prodávající má dále právo odstoupit od kupní smlouvy též v případě, že si kupující zboží připravené v provozovně prodávajícího k osobnímu odběru nevyzvedne ve lhůtě dle čl. 6.3těchto VOP, nebo si zboží, které mu mělo být doručeno, nepřevezme. V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu veškeré finanční prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.4.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání zákazníka a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.  

7.5.         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1. těchto VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.6.         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1. těchto VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.7.         Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

7.8.         Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.9.         Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Práva z vadného plnění a reklamace zboží

8.1.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.4.         Reklamaci uplatňuje kupující v sídle jakékoliv provozovny prodávajícího, ve které je možné osobní převzetí zboží, a to buď osobně, nebo zboží na tuto adresu zašle či doručí jiným způsobem, případně i v sídle či místě podnikání prodávajícího. Seznam provozoven prodávajícího, ve kterých je možné reklamaci uplatnit, je uveden na webovém rozhraní internetového obchodu.

 1. Zpracování osobních údajů

9.1.         Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dbát na jejich ochranu.

9.2.         Bližší informace o zpracování osobních údajů kupujícího, jejich rozsahu a účelu zpracování, jakož i o právech kupujícího v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu přístupném kupujícím na webovém rozhraní internetového obchodu.

 1. Informace o řešení sporů

10.1.      Případné stížnosti je kupující oprávněn zasílat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu originalmarines@originalmarines.cz

10.2.      V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.3.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1.      Znění těchto VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

11.2.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3.      Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4.      Kupující souhlasí s tím, že mu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.

11.5.      Kupující souhlasí s tím, že uvedená cena je konečná a nesčítá se s věrností VIP kartičou.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 23.8.2018